стягнення

стягнення

Довідки

Довідка про заборгованість зі сплати аліментів

Державна виконавча служба та приватний виконавець крім вжиття заходів примусового виконання рішень надають також супутні послуги, як видача довідок про заборгованість із сплати аліментів.

7. У разі надходження до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця заяви стягувача про видачу довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів орган державної виконавчої служби, приватний виконавець протягом трьох робочих днів видають стягувачу довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів (далі – довідка) (додаток 16), яка скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

Для видачі довідки виконавець обчислює розмір заборгованості зі сплати аліментів з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Якщо сукупний розмір заборгованості зі сплати аліментів з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання є меншим, ніж сума відповідних платежів за три місяці, орган державної виконавчої служби, приватний виконавець письмово повідомляє стягувача про відмову у видачі довідки та надає йому розрахунок заборгованості.

 XVI. Особливості виконання рішень про стягнення аліментів

(Інструкція, Мінюст, від 02.04.2012,  № 512/5 “Про затвердження інструкції з організації примусового виконання рішень”

Додаток 16

до Інструкції з організації примусового виконання рішень

(пункт 7 розділу XVI)

"___" ____________ 20__ року

                   (дата видачі)

ДОВІДКА

про наявність заборгованості зі сплати аліментів

Видана ______________________________________________________________________________

                             (найменування органу державної виконавчої служби, П. І. Б. приватного виконавця)

гр. ______________________________________, __________ р. н., який (яка) проживає за адресою:

                         (прізвище, ім'я, по батькові стягувача)

_________________________________________________________, про те, що згідно з матеріалами виконавчого провадження N _____________________, відкритого _______________, про виконання

                                                                      (N згідно з автоматизованою                                    (дд.мм.рррр)

                                                            системою виконавчого провадження)

_____________________________________________________________________________________

                                                       (назва, реквізити та резолютивна частина виконавчого документа)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

що пред'явлено до примусового виконання ______________________________________, станом на

                                                                                                                                          (дд.мм.рррр)

___________________________________ наявна заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір

                               (дд.мм.рррр)

якої перевищує суму відповідних платежів за _______________________________________________

                                                                                                                                                            (кількість місяців)

з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання та становить __________ грн ____ коп.

Довідку видано для пред'явлення за місцем вимоги.

Довідка дійсна протягом одного місяця з дня її видачі.

_________________

             (посада)

__________

(підпис)

М. П.

_____________________

(прізвище, ініціали)
6 comments on “Довідки

Leave A Reply